Algemene voorwaarden

Algemeen

1. M. Warnink, tevens handelende onder de namen ‘Advocaat mr. M. Warnink’ en ‘Mynke Warnink Advocaat Erfrecht & Familierecht’ (verder in deze algemene voorwaarden te noemen: M. Warnink), is een eenmanszaak gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de KvK ‘s-Hertogenbosch onder nr. 17242858, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur en het verrichten van juridische diensten in de meest brede zin des woords.

2. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere aanvullende en/of gewijzigde opdracht en/of vervolgopdracht, die aan M. Warnink, de partners of aan personen in dienstbetrekking van M. Warnink werkzaam zijn worden gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

3. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website/de websites die door M. Warnink wordt/worden onderhouden.

4. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met een rechtsbetrekking als bedoeld in de artikelen 2. en 3.

5. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn (bijvoorbeeld ook in geval van waarneming door een andere advocaat).

6. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van toepassing. Aan het nietige of vernietigde beding komt dan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

7. Wanneer een cliënt aan M. Warnink een opdracht geeft om zijn belangen te behartigen, dan komt de overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en deze advocaat pas tot stand, nadat de advocaat deze opdracht heeft aanvaard. De werking van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten; de partners alsmede degenen die voor of ten behoeve van M. Warnink, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

8. De cliënt dient alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden van belang zijnde gegevens en informatie aan M. Warnink te verstrekken. De cliënt staat jegens M. Warnink in voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en informatie. De cliënt zal M. Warnink steeds onverwijld informeren over alle feiten en ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, daaronder mede begrepen wijziging van zijn adres- en contactgegevens.

9. M. Warnink is bevoegd om de gegevens en informatie van de cliënt en van zijn zaak te bespreken met haar waarnemer. Bij langdurige of permanente afwezigheid van M. Warnink zal mevrouw mr. A.P. Krans, als advocaat verbonden aan Krans Advocaat & Mediator, Nachtegaalslaantje 1, 5211 TE ‘s-Hertogenbosch (telefoon: 073-6110160, e-mail: info@philinekrans.nl, website: www.philinekrans.nl) zorg dragen voor de waarneming. M. Warnink is bevoegd om in voorkomende gevallen afspraken te maken met een andere waarnemer en zal de cliënt daarvan zoveel mogelijk vooraf op de hoogte stellen.

10. M. Warnink is niet verplicht om een aanwijzing van de cliënt op te volgen indien dit naar haar oordeel in strijd zou zijn met een goede behandeling van de zaak en/of met de voor advocaten geldende gedragsregels, wetten en verordeningen.

11. M. Warnink is bevoegd om de rechtsverhouding met de cliënt op te zeggen indien naar haar oordeel sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie met de cliënt, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.

12. M. Warnink archiveert het dossier gedurende zeven jaar, waarna het zonder nadere aankondiging aan de opdrachtgever kan worden vernietigd (zie ook artikel 26 privacyverklaring).

Aansprakelijkheid

13. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis -waaronder ook een nalaten wordt begrepen, alsmede een ten onrechte weigering van een opdracht- voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot maximaal het bedrag dat in het concrete geval uit hoofde van de door M. Warnink afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Op verzoek van de cliënt kunnen nadere inlichtingen worden verstrekt over deze verzekering. Voor zover geen uitkering op grond van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de betrokken advocaat in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag, tot een maximum van € 10.000,00.

14. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins onverhoopt letsel aan personen of beschadiging aan zaken wordt toegebracht, waarvoor M. Warnink, haar partners alsmede degenen die voor of ten behoeve van M. Warnink, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, aansprakelijkheid draagt of dragen, dan zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag waarop de door M. Warnink gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Op verzoek van de cliënt kunnen nadere inlichtingen worden verstrekt over deze verzekering.

15. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten aan cliënten worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan M. Warnink gegeven opdrachten de bevoegdheid van M. Warnink in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die cliënten te aanvaarden. M. Warnink zal bij de uitvoering van de verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Iedere eigen aansprakelijkheid van M. Warnink voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

16. Verstrekte opdrachten worden door M. Warnink uitsluitend uitgevoerd voor de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.

17. M. Warnink gaat ervan uit, en bedingt bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt ongecodeerd. M. Warnink is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onregelmatigheden in de communicatie, waaronder de verzending van virussen en niet of beschadigd ontvangen berichten.

Tarieven, declaraties en betalingen

18. De werkzaamheden (waaronder ook reistijd in verband met de uitvoering van de opdracht wordt begrepen) zullen door M. Warnink in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief of op basis van een vooraf afgesproken vaste prijs. Het tarief of de vaste prijs wordt vermeerderd met 21% BTW. Het tarief of de vaste prijs zal bij opdrachtbevestiging worden bevestigd. In geval van spoedwerkzaamheden kan een bijzonder tarief in rekening worden gebracht. M. Warnink heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief tussentijds te wijzigen. Als het tarief wijzigt, dan gebeurt dat alleen per 1 januari en dan wordt dit meer dan drie weken vóór 1 januari aangekondigd. Als voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken en de behandeling van de zaak eindigt tussentijds, dan zal er op basis van het alsdan in dat kalenderjaar geldende uurtarief (te verhogen met 21% BTW) worden afgerekend, waarbij de afgesproken vaste prijs (inclusief 21% BTW) het “plafond” zal vormen.

19. Aan iedere cliënt zullen worden doorbelast alle door M. Warnink ten behoeve van de zaak te maken kosten, zoals een kilometervergoeding in verband met gereisde kilometers (op basis van € 0,19 per kilometer te vermeerderen met 21% BTW), de kosten van gemeentelijke uittreksels, de kosten van waarneming door een andere advocaat, de kosten van een ingeschakelde deurwaarder en griffierechten. M. Warnink heeft het recht de kilometervergoeding in verband met gereisde kilometers tussentijds te wijzigen. Als de kilometervergoeding wijzigt, dan gebeurt dat alleen per 1 januari en dan wordt dit meer dan drie weken vóór 1 januari aangekondigd.

20. In geval van een uurtarief zal in beginsel maandelijks aan cliënt een gespecificeerde declaratie worden gestuurd voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. In geval van een vaste prijs zal aan het begin van de werkzaamheden een declaratie voor de afgesproken vaste prijs worden toegezonden.

21. Ten aanzien van griffierechten kan worden bedongen dat deze vóór het begin van een procedure worden voldaan. Voorts is het mogelijk dat bij aanvang van de behandeling van een zaak en/of voor het begin van een procedure een voorschot in rekening wordt gebracht, dat voorafgaand aan de te verrichten werkzaamheden moet worden voldaan. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening, tenzij anders is overeengekomen.

22. Declaraties dienen -zonder opschorting of verrekening- binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien M. Warnink invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering -met een minimum van 15% van het openstaande saldo- ten laste van de cliënt. M. Warnink maakt bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn van veertien dagen aanspraak op een vertragingsrente van 1,5% per maand voor het openstaande bedrag inclusief rente. Een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

23. Bij niet tijdige betaling van de verrichte werkzaamheden, is M. Warnink gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de volledige betaling van de openstaande declaratie(s) heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van M. Warnink voor de schade die daardoor mocht ontstaan.

Reikwijdte, toepasselijk recht en geschillenbeslechting

24. Op de rechtsverhouding tussen M. Warnink en een cliënt is Nederlands recht van toepassing.

25. M. Warnink heeft een kantoorklachtenregeling, die voorziet in een procedure om eventuele klachten van de opdrachtgever over de dienstverlening binnen een redelijke termijn en op een constructieve wijze af te handelen:

Kantoorklachtenregeling Advocaat mr. M. Warnink

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
• klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
• klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
• klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Advocaat mr. M. Warnink (hierna te noemen: de advocaat) en de cliënt.
2. De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
4. medewerkers (indien daarvan sprake is) te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
1. Deze kantoorklachtenregeling maakt onderdeel uit van het kantoorhandboek en is onderdeel van de algemene voorwaarden die de advocaat hanteert. De algemene voorwaarden worden opgenomen in de schriftelijke overeenkomst van opdracht, en worden ook weergegeven op de website van de advocaat (www.erfrecht-familierecht.nl).
2. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
3. De advocaat heeft in de overeenkomst van opdracht c.q. in de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
4. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen door middel van een civiele procedure worden voorgelegd aan de rechtbank.

Artikel 5 interne klachtprocedure
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar M. Warnink, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris stelt de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht. De klachtenfunctionaris tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen.
2. De klachtenfunctionaris handelt de klachten af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
3. De klachtenfunctionaris stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
4. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris het oordeel over de gegrondheid van de klacht danwel wordt de wijze van afwikkeling van de klacht via e-mail over en weer schriftelijk bevestigd.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. De klachtenfunctionaris c.q. de advocaat neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
3. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie
1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

Privacyverklaring

26. M. Warnink vindt het belangrijk om transparant te zijn over welke gegevens worden verzameld, hoe die gebruikt worden en hoe lang deze gegevens worden bewaard. Het privacybeleid van M. Warnink is vastgelegd in de volgende privacyverklaring:

Verwerken persoonsgegevens
Ik verwerk persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een bepaald persoon. Verwerken houdt in dat ik deze gegevens vastleg, zal actualiseren en zal bewaren zo lang als dat nodig is.

Doel: waarom verwerk ik persoonsgegevens?
Het verwerken van persoonsgegevens is nodig om mijn werk te kunnen doen. De rechtsgebieden van mijn kantoor, het erfrecht en het personen- en familierecht, gaan bij uitstek over personen. Bijvoorbeeld: in het kader van een echtscheiding of nalatenschap spelen veel persoonsgegevens een rol.

Wat voor soort gegevens verwerk ik?
Er zijn twee categorieën gegevens: gewone persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Gewone persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam en uw adres. Bijzondere persoonsgegevens zijn extra privacygevoelig. Bijzondere gegevens zijn onder meer het burgerservicenummer (BSN), gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, gezondheid of strafrechtelijk verleden. Ik verwerk zowel gewone als bijzondere persoonsgegevens. In het kader van het erfrecht en het personen- en familierecht kunnen alle denkbare gegevens een rol spelen. De gegevens die ik verwerk, hebben betrekking op mijn cliënten, maar ook op andere personen die betrokken zijn bij de kwesties die ik behandel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wederpartij in een bepaalde kwestie, zijn/haar advocaat, deskundigen, getuigen, een executeur, een deurwaarder en alle andere mogelijke derde-partijen.

Waarom mag ik gewone persoonsgegevens verwerken?
Ik mag gewone (dat wil zeggen niet-bijzondere) persoonsgegevens verwerken, omdat dit noodzakelijk is om mijn werk als advocaat en advocaat-mediator goed te kunnen uitvoeren. In juridische termen: het verwerken is nodig voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Dat belang is breder dan alleen een goede dienstverlening aan mijn cliënten. Het gaat ook om het algemene belang van een goede rechtsbedeling en goed georganiseerde rechtshulp.
Daarnaast is het zo dat mijn cliënten mij opdracht geven om bepaalde werkzaamheden voor hen te verrichten. In dat geval is de verwerking van de gegevens ook nodig is het kader van de uitvoering van die opdracht.
Het kan ook zijn dat ik – op verzoek van een potentiële cliënt – gegevens verwerk ter voorbereiding van het sluiten van die (opdracht)overeenkomst, bijvoorbeeld in verband met een oriënterend gesprek.

Waarom mag ik bijzondere persoonsgegevens verwerken?
Ik mag bijzondere persoonsgegevens – bijvoorbeeld het BSN – verwerken als dat nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Het verwerken van deze bijzondere gegevens is daarnaast toegestaan wanneer de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Mijn cliënten geven die toestemming doordat ze mij opdracht geven om in een bepaalde kwestie voor hen op te treden en door mij in het kader van die opdracht de betreffende gegevens te verstrekken. Deze toestemming staat ook expliciet vermeld in de schriftelijke overeenkomst van opdracht die ik met cliënten sluit.

Inschakelen van derden bij de verwerking
Ik maak bij mijn werk gebruik van de diensten van softwareleveranciers, bijvoorbeeld voor de administratie van dossiers en het maken van alimentatieberekeningen. Met de aanbieders van deze software worden zgn. verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarin staan afspraken over de verwerking van persoonsgegevens die wordt uitgevoerd door deze derde-partijen onder mijn verantwoordelijkheid.

Verstrekken aan derden: beroepsgeheim advocaat
Ik verstrek persoonsgegevens alleen aan derde-partijen of instanties als dat past binnen de grenzen van mijn beroepsgeheim. Elke advocaat heeft een beroepsgeheim. Dat betekent kortweg dat de advocaat niets met anderen mag delen over zijn zaken en cliënten. Ik mag alleen gegevens naar buiten brengen wanneer dit nodig is in het kader van de uitvoering van mijn werk en de cliënt daar geen bezwaar tegen heeft, denk hierbij aan overleg met de wederpartij, correspondentie met de advocaat van een wederpartij, het aanleveren van stukken aan een deurwaarder en het voeren van een gerechtelijke procedure.

Wat doe ik nog meer met uw gegevens?
Ik verwerk persoonsgegevens alleen in het kader van mijn praktijkvoering en voor geen enkel ander doel, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk en specifiek toestemming heeft gegeven.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?
Als onze contacten slechts informatief en/of oriënterend van aard zijn/blijven (bijv. als ik niet voor u als advocaat ga optreden), dan geldt dat ik de verstrekte gegevens na ontvangst daarvan maximaal twee jaar zal bewaren, daarna worden deze verwijderd.
Als ik als advocaat of als advocaat-mediator ben gaan optreden, dan bewaar ik uw gegevens en/of bescheiden net zo lang als nodig is in het kader van mijn praktijkvoering. Ik bewaar het dossier in de regel maximaal zeven jaar, maar voor sommige gegevens en/of bescheiden van het dossier kan gelden dat het noodzakelijk is om die langer te bewaren. Die noodzaak wordt bepaald door de termijnen waar ik aan gebonden ben, zoals de verplichte termijnen om mijn financiële administratie te bewaren (maximaal tien jaar) en de termijnen waarbinnen iemand mij aansprakelijk kan houden voor mijn werk (bijvoorbeeld op grond van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst of onrechtmatige daad). De maximale bewaartermijn is daarom twintig jaar nadat een zaak is afgerond.

Algemene voorwaarden versie juni 2023

 

 


  • “Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek op mijn kantoor in het centrum van ‘s-Hertogenbosch. Ik ben benieuwd wat er speelt en wat uw wensen zijn.”

    Mynke Warnink, Advocaat Erfrecht & Familierecht